Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/04/2019 10:10 661 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Điều kiện giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp – Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Giải thể công ty được hiểu là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của công ty theo ý chí của công ty và có sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về các trường hợp giải thể công ty thì công ty bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Công ty kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn thời hạn để tiếp tục hoạt động.

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn sáu tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Công ty bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về điều kiện giải thể công ty thì công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đồng thời công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

2. Hồ sơ giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp – Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Hồ sơ giải thể công ty bao gồm các giấy tờ như thông báo giải thể doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu nếu có; báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế, khoản nợ bảo hiểm xã hội, khoản nợ của người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp nếu có.

Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể công ty.

Trường hợp hồ sơ giải thể công ty không chính xác hoặc giả mạo thì những người nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa trả, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết cũng như chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn năm năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Trình tự giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp – Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu như tên và địa chỉ của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý tài sản riêng.

– Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, biên bản họp và quyết định giải thể doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động, đăng trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì doanh nghiệp phải gửi kèm theo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên và địa chỉ của chủ nợ; số nợ; thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ nếu có.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ phát sinh của doanh nghiệp.

– Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn giải thể công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 7 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!