Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2019 10:10 997 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay được cấp sổ hồng – Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật đất đai thì các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Trường hợp 1: Người đang quản lý, sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ trước ngày 01/01/2008.

– Trường hợp 2: Người đang quản lý, sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.

– Trường hợp 3: Người đang quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc do nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2014.

Theo quy định của pháp luật đất đai thì trong các trường hợp nêu trên người đang quản lý, sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 bao gồm giấy tờ về quyền được sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 15/10/1993; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho nhà đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993; giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hồ sơ cấp sổ hồng đối với trường hợp mua bán đất bằng giấy tay – Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay bao gồm:

– Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Theo mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

– Giấy tay mua bán, chuyển nhượng nhà đất của người đang quản lý, sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ trước ngày 01/01/2008 hoặc của người đang quản lý, sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014.

– Một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nếu có đối với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ trước ngày 01/01/2008.

– Một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014.

– Một trong những giấy tờ quy định tại các Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ có liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất và một số giấy tờ có liên quan khác nếu có của người đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất.

3. Trình tự cấp sổ hồng đối với trường hợp mua bán đất bằng giấy tay – Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đối với các trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

Đối với các trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Trong trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất phải có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả theo quy định của pháp luật.

– Giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo quy định của pháp luật thì thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá ba mươi ngày tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ người nộp hồ sơ.

Đối với các xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như trên được tăng thêm mười lăm ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật.

– Trả kết quả hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải trả sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính thì kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định miễn nghĩa vụ tài chính.

Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn làm sổ hồng bằng giấy tay tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 27 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!