Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

26/08/2019 10:10 739 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Đối tượng khiếu nại trong vụ án hành chính – Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Mô
Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức.

Theo quy định của pháp luật thì những quyết định hành chính, hành vi hành chính không thuộc đối tượng khiếu nại bao gồm quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao trong danh mục do Chính Phủ quy định.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính – Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ, công chức do mình trực tiếp quản lý.

Giám đốc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ, công chức do mình trực tiếp quản lý và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ công chức do mình trực tiếp quản lý.

Bộ trưởng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ, công chức do mình trực tiếp quản lý và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

3. Trình tự giải quyết khiếu nại hành chính – Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Thụ lý giải quyết khiếu nại: Sau khi nhận được khiếu nại của người khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý giải quyết khiếu nại, trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không thụ lý giải quyết khiếu nại thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

– Kiểm tra nội dung khiếu nại: Sau khi thụ lý giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải kiểm tra lại đối tượng hành chính bị khiếu nại như căn cứ pháp lý ban hành, thẩm quyền ban hành, trình tự thủ tục ban hành, nội dung ban hành trong đối tượng hành chính bị khiếu nại.

– Xác minh nội dung khiếu nại: Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tự mình xác minh và kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

– Tổ chức đối thoại hành chính: Trong quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau, việc đối thoại được lập thành biên bản và có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

– Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: Căn cứ vào quy định của pháp luật cũng như kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả tổ chức đối thoại hành chính thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho các bên có liên quan.

Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 4 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!